Prohledat eGON portál

logo_iop

Elektronizace služeb statutárního města Děčín

Aktuální fáze projektu

SRPEN 2015
ukončení projektu

Město Děčín dokončilo v srpnu tohoto roku rozsáhlý IT projekt s názvem „Elektronizace služeb statutárního města Děčín“, který byl finančně podpořen ze Strukturálních fondů EU a realizován byl na základě výzvy č. 09 Integrovaného operačního programu s názvem „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě“.

Projekt měl tři základní části – integraci agentových informačních systémů, digitalizaci dokumentů a implementaci manažerského informačního systému. Cílem první části bylo zajištění větší provázanosti vnitřních informačních systémů města tak, aby bylo využíváno společné datové základny a jednotlivé systémy byly schopné si mezi sebou předávat informace automatizovaně. Druhá část projektu byla zaměřena na vybudování nového pracoviště magistrátu, které zajistí rychlejší digitalizaci listinných dokumentů města. Díky tomu bude v budoucnu možné snáze zpřístupnit např. stavební dokumentaci jak úředníkům, tak veřejnosti. V poslední části projektu se město zaměřilo na nasazení nástrojů podporujících manažerské rozhodování při správě města.

Nasazený manažerský informační systém přehledně poskytuje řadu informací z oblasti ekonomiky, řízení projektů, nebo třeba demografické údaje.

BŘEZEN 2015

Dokončení první a druhé části projektu

2.3.2015
Město Děčín dokončilo první část projektu, týkající se integrace agendových informačních systémů. Došlo k propojení informačního systému Radnice VERA s identitním systémem magistrátu, napojení tohoto IS na Informační systém datových schránek a spuštění elektronického oběhu objednávek, platebních poukazů, faktur a podpisových knih v novém formulářovém prostředí.

23.3.2015
Město Děčín dokončilo druhou část projektu, týkající se nasazení manažerského informačního systému. Vedení města tak získalo nástroj poskytující informace z oblasti ekonomiky, řízení projektů a demografie, sloužící především pro rychlé manažerské rozhodování. Zároveň s ním byl zpřístupněn veřejnosti tzv. klikací rozpočet, prezentující přehlednou formou řadu pohledů o čerpání rozpočtu města.

LISTOPAD - PROSINEC 2014

Výběr nabídek, podepsání smluv s vítěznými uchazeči. 

ČERVENEC - ŘÍJEN 2014

Vyhlášená výběrová řízení "Integrace agendových systémů", "Manažerský informační systém", "Dodávka techniky pro digitalizaci a dlouhodobé ukládání".

DUBEN - ČERVEN 2014

Příprava podkladů pro vyhlášení výběrových řízení Manažerský informační systém a Integrace agendových systémů.

KVĚTEN 2014

Vyhlášení veřejné zakázky "Dodávka techniky pro digitalizaci a dlouhodobé ukládání". Termín k předkládání nabídek je 6. 8. 2014.

ÚNOR - DUBEN 2014

Příprava podkladů pro vyhlášení výběrového řízení Dodávka techniky pro digitalizaci a dlouhodobé ukládání.

ŘÍJEN 2013 - ÚNOR 2014

Z důvodu neaktuálních údajů v žádosti o dotaci byla nutná aktualizace informací, včetně dokumentu Studie proveditelnosti.

ZÁŘÍ 2013

Po uvolnění nových finančních prostředků na Ministerstvu vnitra ČR byl projekt vyňat ze seznamu náhradních projektů.  Na zářijovém zasedání rady města bylo rozhodnuto o realizaci daného projektu s celkovými náklady 24 030 000 Kč vč. DPH.

KVĚTEN 2011

Z důvodu vyčerpání alokace pro výzvu č. 09 byl projekt Metropolitní síť zařazen na seznam náhradních projektů.

PROSINEC 2010

Posouzení a kotrola žádosti projektovými manažery na pobočcce Centra pro regionální rozvoj.

SRPEN - LISTOPAD 2010

Zpracování projektového záměru, Studie proveditelnosti a sepsání žádosti o poskytnutí dotace. Finalizace a odevzdání žádosti s povinnými přílohami na pobočku Centra pro regionální rozvoj Chomutov.

ČERVENEC 2010

Zpracování a vyhlášení výzvy k podání nabídek na zpracování Studie proveditelnosti v rámci projektu Elektronizace služeb statutárního města Děčín. Výběrové řízení na zpracovatele Studie proveditelnosti.

 

Představení projektu

Popis projektu

Projekt Elektronizace služeb statutárního města Děčín je rozdělen do tří základních podprojektů: 

- Implementace Manažerského informačního systému  (MIS)

- Integrace agendových systémů

- Digitalizace a dlouhodobé ukládání

Účelem projektu je implementace systémů MIS, zavedení Centralizované správy uživatelských přístupů s integrovaným přístupem ostatním eGovernment službám, vytvoření Portálu občana, asistované přepážky a zavedení digitalizace listinných dokumentů a ukládání této digitalizované podoby, jejichž cílem je zvýšení transparentnosti veřejné správy, zvýšení efektivnosti a snížení administrativní zátěže pro občany i instituce.

Výstupy projektu 

Předpokládanými výstupy projektu jsou Manažerský informační systém pro podporu rozhodování orgánů města. Integrační informační systém města a centralizovaná správa uživatelských přístupů včetně napojení na základní registry a další systém eGovernmentu a interaktivní Portál občana. Nové digitalizační pracoviště, technika a nástroje pro dlouhodobé ukládání dat.

Projekt svým přístupem k integraci agend a zavedení Centrální správy uživatelských přístupů včetně definování a upřesnění procesů bude mít přínos především ve zjednodušení administrativních úkonů pro úředníky a zjednodušení procesních řešení. Současně bude podstatným přínosem implementace Manažerského informačního systému pro zefektivnění finančního fungování úřadu. Projekt také přinese podstatné zjednodušení v rámci komunikace občanů s městem a integraci daného úřadu s centrálním řešením e Governmentu.

Rozpočet projektu

24 030 000,- Kč

Realizace projektu

1.7. 2010 - 31.3.2015

 

www.strukturalni-fondy.cz/iop