Prohledat eGON portál

esf_eu_oplzz_cervenapodpora_horizont_CMYK

Ukončení klíčové aktivity č. 5 - Hodnocení vedoucích zaměstnanců metodikou Development Centra, hodnocení metodikou 360stupňů a kompetenční model pro klíčové pozice

V období 08/2012 - 11/2012 probíhala realizace klíčové aktivity Hodnocení vedoucích zaměstnanců metodikou Development Centra, 360stupňů hodnocení a Kompetenční model pro klíčové pozice.

Během realizace této aktivity probíhala spolupráce mezi projektovým týmem a zástupci externí firmy M. C. Triton. Klíčová aktivita byla rozdělena do 3 částí:

1. část – Hodnocení vedoucích zaměstnanců metodikou Development Centra

Dne 19.09.2012 se uskutečnilo setkání zástupců MCT s klíčovými zaměstnanci (vedoucí odborů). Během tohoto setkání byla cílová skupina seznámena s pojmem Development Centrum (dále jen „DC“), dále lektor objasnil specifikaci kritérií hodnocení, metodiku hodnocení, metody používané při realizaci DC. Následně probíhalo intenzivní hodnocení klíčových zaměstnanců. Hodnoceno bylo především vedení lidí a jejich motivace, komunikace, týmová spolupráce, přístup ke změně, schopnost organizovat a pracovat s prioritami, orientace na výsledek. Na základě shrnutí hodnocení vedoucích zaměstnanců zástupci MCT byl vypracován dokument „Development Centrum – manažerská zpráva“ a „Development Centrum – návrh designu“. Dne 31.10.2012 proběhly individuální rozhovory zástupců MCT s jednotlivými účastníky DC, kteří byli seznámeni se svými výsledky DC a převzali navržené individuální plány.  Na základě analýzy hodnocení všech vedoucích zaměstnanců vyplynulo, že jejich silnou stránkou je schopnost organizovat si vlastní činnost, činnosti týmu a pracovat s klíčovými prioritami. Manažerský potenciál je další silnou stránkou, který je ovšem potřeba více rozvinout a podpořit v oblasti efektivního využití manažerských nástrojů.

2. část - 360 hodnocení

Další částí této klíčové aktivity bylo 360stupňové hodnocení. Před vlastní realizací této aktivity proběhlo dne 24.10.2012 a 29.10.2012 setkání se všemi zaměstnanci k seznámení s touto metodou hodnocení (zaměstnanci v rámci metody hodnocení 360° hodnotili cílovou skupinu). Hodnocení se realizovalo prostřednictvím IT aplikace. Cílová skupina byla seznámena s individuálními výstupy – zpětnou vazbou na dvoudenním výjezdním workshopu v Ostrově u Tisé dne 15.11.2012 – 16.11.2012. Tato část aktivity splnila cíle. Každý člen cílové skupiny získal individuální zpětnou vazbu.

3. část – Kompetenční model pro klíčové pozice

Kompetenční model pro klíčové zaměstnance byl poslední částí celé aktivity, ve které byl tento nástroj a jeho použití vysvětlen a rozpracován na jednotlivé pozice vedoucích odborů. Kompetenční model umožňuje pracovat se zaměstnanci tak, aby žádoucím způsobem dosahovali osobních cílů a tím i cílů a poslání úřadu. Tento integrující nástroj má vazbu na nábor a výběr zaměstnanců, na hodnocení zaměstnanců metodou 180° a 360° a také na rozvoj zaměstnanců. Kompetenční model byl vytvořen společně s personalisty magistrátu a interními metodiky projektu pro klíčové pracovní pozice magistrátu. Detailní zpracování kompetenčního modelu je uvedeno v dokumentu „Kompetenční model – výstup z projektu“.

Na závěr celé klíčové aktivity proběhl ve dnech 15.-.16.11.2012 dvoudenní výjezdní workshop pro cílovou skupinu.

Na výjezdním workshopu, kterého se zúčastnili zástupci cílové skupiny v počtu 37 osob, zástupci MCT detailněji prezentovali výstupy ze všech dílčích částí této klíčové aktivity. Byly zde odprezentovány a detailně rozebrány následující dokumenty:

  • Development Centrum – manažerská zpráva
  • 360 hodnocení – souhrnný výstup
  • Kompetenční model – výstup z projektu a vazby kompetenčního modelu na nábor a výběr zaměstnanců, na hodnocení zaměstnanců, na 360 hodnocení, na rozvoj zaměstnanců – výstup z projektu