Prohledat eGON portál

esf_eu_oplzz_cervenapodpora_horizont_CMYK

Racionální úřad Děčín během uplynulých 22 měsíců

Současná moderní doba vyžaduje neustálé zlepšování a zdokonalování v oblasti řízení lidských zdrojů nejen v soukromé sféře, ale i ve veřejné správě.

Statutární město Děčín proto využilo možnost čerpat dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Racionálně organizovaný úřad Děčín, jenž je zaměřený na zlepšení kvality řízení lidských zdrojů na Magistrátu města Děčín. V tomto okamžiku se projekt dostává do závěrečné fáze svého trvání. Během uplynulých 20 měsíců realizace projektu proběhlo několik etap.

Úřad prošel detailním personálním auditem prováděným vlastními zaměstnanci, kteří byli proškoleni na metodiku vedení personálního auditu a za asistence externí společnosti M. C. Triton. Díky tomuto auditu, kterého se zúčastnilo zhruba 75 % zaměstnanců úřadu, jsme získali přehled o vytíženosti většiny pracovišť v magistrátu. Z šetření mimo jiné vyplynulo doporučení detailně prověřit, popř. ponížit 4 – 5 pracovních úvazků.

V další části projektu proběhla analýza systému řízení lidských zdrojů. Dle hloubkové analýzy, prováděné dodavatelskou společností, bylo zjištěno, že nastavené personální nástroje jsou na magistrátu systémově dobře pokryty a standardizovány, navíc velmi dobře softwarově podpořeny. I přes převažující kladné hodnocení systému řízení lidských zdrojů, bylo úřadu doporučeno upravit systém hodnocení ve vazbě na kompetenční model, na vizi úřadu, na systém vzdělávání a nastavit větší výkonovou orientaci celého systému. Na zmíněné příležitosti ke zlepšení jsme se zaměřili v dalších etapách projektu.

Hodnocení vedoucích zaměstnanců několika metodikami bylo další etapou projektu. Mezi použité metodiky hodnocení bylo zařazeno Development Centrum, jenž je postaveno na intenzivním hodnocení účastníka při řešení modelových situacích a formou dotazníků, dále hodnocení 360⁰, kdy byli vedoucí úředníci hodnoceni z více stran (ze strany nadřízeného, podřízených a kolegů). Mimo jiné byl zpracován kompetenční model na úrovni odborů a oddělení, integrující nástroj, jenž má vazbu na nábor a výběr zaměstnanců, na hodnocení zaměstnanců metodou 180⁰ a 360⁰ a také na rozvoj zaměstnanců.

V další části projektu byly zpracovány standardy personalistiky vycházející z již zavedených procesů na úřadě v Děčíně. Cílem bylo sjednotit postupy jednotlivých vedoucích zaměstnanců v řízení zaměstnanců a usnadnit jim orientaci v personálních procesech probíhajících na magistrátu.

Poslední částí projektu, která nyní probíhá, je revize organizačního řádu, pracovního řádu a dalších interních dokumentů souvisejících s řízením lidských zdrojů.

Nezúčastněnému občanovi by se mohlo jevit vynaložení prostředků na všechny výše uvedené aktivity jako neúčelné. Na druhou stranu sami občané jsou vůči úředníkům stále více náročnější. Vyžadují kvalitnější a rychlejší poskytnutí služby tak, jak jsou sami u svých zaměstnavatelů školeni a jak jsou u svých zaměstnavatelů navyklí. S tímto celospolečenským trendem je potřeba se vyrovnat a je potřeba vynaložit prostředky na vzdělávání a na zkvalitňování celé personální práce. Je obrovskou výhodou, že je v současné době možné využívat finanční prostředky velkým podílem z fondů Evropské unie.

Po ukončení celého projektu bude magistrát díky aktivitám podporovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pokračovat v aplikaci metod zvyšování výkonnosti, kvality a efektivity řízení lidských zdrojů. Získané metodiky projektu bude moci úřad využít nejenom pro řízení lidských zdrojů, ale také pro vzdělávání svých zaměstnanců vlastními silami.