Prohledat eGON portál

logo_iop

Technologické centrum

Konec realizace projektu

Realizace projektu Technologické centrum ORP a spisová služba byla k 29.2.2012 ukončena dle plánovaného harmonogramu.

Projekt vycházel z potřeby rozvíjet a zkvalitňovat poskytování veřejných služeb územní samosprávou a to zejména prostřednictvím zavádění ICT v územní veřejné správě a zavádění služeb eGovernmentu.

Obsahem projektu byla modernizace správního obvodu ORP Děčín prostřednictvím rozvoje informační společnosti. Modernizací bylo myšleno zvýšení úrovně služeb elektronické veřejné správy a snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru ve správním obvodu ORP Děčín.

Projekt byl rozdělen na:

  • zřízení technologického centra obce
  • pořízení elektronické spisové služby v obvodu ORP Děčín

Realizace projektu probíhala v období od 1. 3. 2010 do 29. 2. 2012. Řízení a administraci projektu zajišťoval zvolený projektový tým o 5 zaměstnancích magistrátu Děčín.

Projekt byl rozdělen do jedné etapy

Na počátku etapy probíhala výběrová řízení, při kterých byli vybráni vítězní dodavatelé. Proběhlo výběrové řízení na:

-       dodávku technologického centra

-       implementaci spisové služby

  • upgrade stávající spisové služby Statutárního města Děčín s implementace hostované elektronické spisové služby pro příspěvkové organizace Statutárního města Děčín, obce základního typu a jejich zřizované organizace. Celkové počty: 1 obec s rozšířenou působností, 18 zřizovaných organizací ORP a 28 obcí I. stupně základního typu
  • Pořízení elektronické spisové služby pro obec s pověřeným obecním úřadem a její zřizované organizace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Děčín včetně implementace s plnou kompatibilitou s informačním systémem GINIS a s ISDS. Počet: 1 obec II. stupně s matrikou a stavebním úřadem
  • Pořízení elektronické spisové služby pro obec základního typu a její zřizované organizace ve správním obvodu ORP Děčín včetně implementace s plnou kompatibilitou se stávajícím serverovým prostředím obce. Součástí pořízení je i zdrojový kód aplikace. Počet obcí: 2 obce I. stupně základního typu

Dodavatelé naplnili předmět veřejných zakázek dle uzavřených smluv.

Celkové výdaje projektu jsou ve výši 4 200 570,- Kč. V průběhu celé etapy bylo vytvořené technologické centrum. Konkrétně se jednalo o pořízení a instalaci HW komponent v souladu s technickým zadáním veřejné zakázky. Během února 2012 byl ukončen testovací provoz technologického centra. Výstupem je infrastruktura, jež je schopna zprostředkovat přístup k datovým zdrojům s potenciálem dalšího rozvoje (negarantované uložiště dat).

Dále byla instalována elektronická spisová služba, upgrade pro magistrát Děčín a hostovaná služba pro příspěvkové organizace města Děčína a obce spadající pod ORP Děčín. Bylo provedeno zaškolení uživatelů a uvedení služby do zkušebního provozu a následně do ostrého provozu. Zřízená elektronická spisová služba splňuje požadavky zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Dílo bylo realizováno v souladu s uzavřenými smluvními vztahy.

Od 1.3.2012 běží provozní fáze projektu.

   

Studie proveditelnosti Technologické centrum obce s rozšířenou působností

novinkyStudie proveditelnosti Technologické centrum obce s rozšířenou působností

Nedílnou součástí žádosti o poskytnutí finanční dotace a následně i zadávací dokumentace při výběrovém řízení na dodávku technologického centra byla zpracována Studie proveditelnosti Technologické centrum obce s rozšířenou působností. Obsahem dokumentu jsou podrobné informace potřebné pro úspěšnou realizaci projektu Technologické centrum obce s rozšířenou působností.

S touto dokumentací se můžete seznámit zde.

   

Aktuální fáze projektu

BŘEZEN 2012 - ÚNOR 2017

Udržitelnost projektu

DUBEN 2012

Administrace závěrečné monitorovací zprávy byla úspěšně dokončena.

BŘEZEN 2012

Běží pětiletá provozní fáze projektu.

PROSINEC 2011 - ÚNOR 2012

Probíhá plnění veřejné zakázky na dodávku technologického centra. Technologické centrum funguje ve zkušebním provozu a na konci února 2012 přechází do ostrého provozu.

K 29.2.2012 byla ukončena realizace projektu. Projektový tým připravil, zpracoval a odevzdal závěrečnou monitorovací zprávu.

ŘÍJEN - PROSINEC 2011

Probíhá realizace plnění veřejných zakázek - Implementace spisových služeb. Výběrové řízení na dodávku technologického centra je v konečné fázi. V nejbližší době bude podepsaná smlouva s vítězným uchazečem.

SRPEN 2011

Nově bylo  vyhlášeno výběrové řízení na dodávku technologického centra. Nabídky mohou uchazeči podávat do 19.9. 2011

ČERVENEC 2011

Probíhá opakované výběrové řízení na Implementaci spisové služby část 3. Nabídky mohou uchazeči podávat do 15.8. 2011

ČERVEN 2011

Proběhlo výběrové řízení na dodávku technologického centra. Pro nepřesné znění zadávacích podmínek a hodnotících kritérií, bylo výběrové řízení zrušeno.

DUBEN 2011

Pro neobdržení žádné nabídky k části 3 předmětu veřejné zakázky na Implementaci spisové služby, bylo výběrové řízeno znovu vypsáno.

BŘEZEN 2011

21. 3. 2011 bylo ministerstvem vnitra ČR schváleno Rozhodnutí o poskytnutí dotace Technologického centra ORP a spisové služby

ÚNOR 2011

Implementace spisové služby

Dne 16.2.2011 proběhlo otevírání obálek vyhlášeného výběrového řízení. Nabídky vyhověly kontrole úplnosti a byly zařazeny do dalšího hodnocení , které proběhlo 21.2.2011za přítomnosti hodnotící komise. Jedna nabídka byla podaná pro část 1 předmětu veřejné zakázky a druhá nabídka byla pro část 2 veřejné zakázky. Obě nabídky splnily daná kritéria a byly vybrány jako vítězné. Pro část 3 jsme neobdrželi žádnou nabídku. Výběrové řízení bylo dle zákona zrušeno a následně bude opakovaně vyhlášeno.

Technologické centrum ORP

Dne 21.2.2011 byla svolána hodnotící komise, která po vyhodnocení jednotlivých podaných nabídek rozhodla výběrové řízení zrušit dle § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Z důvodu nepřesné formulace předmětu veřejné zakázky nebylo možné nabídky uchazečů vzájemně posoudit a vyhodnotit. Všem zúčastněným uchazečům bylo zasláno Oznámení o zrušení výběrového řízení.

Dne 16. 2. 2011 proběhlo otevírání obálek došlých nabídek. Všechny nabídky vyhověly kontrole úplnosti a byly zařazeny do hodnocení nabídek hodnotící komisí.

Dne 3.2.2011 byl ukončen termín podání nabídek na výběrové řízení na dodávku Technologického centra a Implementaci spisové služby.

LEDEN 2011

Z MVČR jsme obdrželi Oznámení o schválení žádosti o podporu z IOP. V této chvíli Odbor strukturálních fondů vydává registrační list akce na jehož základě bude sepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace - právní akt.

PROSINEC 2010 - ÚNOR 2011

Dne 13.12.2010 jsme vyhlásili výběrové řízení na dodávku technologického centra a Implementaci spisové služby. Výběrového řízení bude končit 3.2.2011.

PROSINEC 2010

Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí. V této chvíli čekáme na doručení Právního aktu - Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

ÚNOR - BŘEZEN 2010

Zpracování projektového záměru, Studie proveditelnosti a sepsání žádosti o poskytnutí dotace. Finalizace a odevzdání žádosti s povinnými přílohami na pobočku Centra pro regionální rozvoj Chomutov.

LEDEN - BŘEZEN 2010

Zpracování a vyhlášení výzvy k podání nabídek na zpracování Studie proveditelnosti v rámci projektu Technologické centrum ORP a spisová služba. Výběrové řízení na zpracovatele Studie proveditelnosti.

 

   

Představení projektu

Popis projektu

Technologické centrum ORP bude určeno zejména k provozu systémů spisových služeb včetně pracovních datových úložišť, elektronické spisovny s rozhraním na datové schránky ve vazbě na implementaci zákona č. 300/2008 Sb. Dále k chodu typových projektů samospráv, systémových služeb a dalších aplikací provozovaných pro potřeby samosprávy měst a obcí a centrálních projektů, zejména pro implementaci potřebných komponent základních registrů. V Technologickém centru ORP bude možné provozovat pro vlastní potřebu ORP jakékoliv aplikace, primárně však slouží k zajištění informatizace celého správního obvodu. Technologická centra ORP umožní posílit infrastrukturu ICT a podpořit ORP ve snaze o standardizaci IS obcí v rámci správního obvodu a zajištění stanovené úrovně služby.

 

Výstupy projektu

Hlavním výstupem projektu bude vybudované a kvalitně vybavené Technologické centrum, které bude za účelem maximální ekonomické efektivnosti vybudováno s co nejvyšším využitím stávajících technologií.

V návaznosti na vybudované TC ORP Děčín bude na jeho technologiích nasazen upgradovaný systém elektronické spisové služby. Elektronická spisová služba bude také poskytována subjektům správního obvodu ORP Děčín.

 

Rozpočet projektu

4 720 500 Kč včetně DPH

 

Realizace projektu

1. 3. 2010 - 29. 2. 2012