Prohledat eGON portál

logo_iop

Konec realizace projektu

Realizace projektu Technologické centrum ORP a spisová služba byla k 29.2.2012 ukončena dle plánovaného harmonogramu.

Projekt vycházel z potřeby rozvíjet a zkvalitňovat poskytování veřejných služeb územní samosprávou a to zejména prostřednictvím zavádění ICT v územní veřejné správě a zavádění služeb eGovernmentu.

Obsahem projektu byla modernizace správního obvodu ORP Děčín prostřednictvím rozvoje informační společnosti. Modernizací bylo myšleno zvýšení úrovně služeb elektronické veřejné správy a snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru ve správním obvodu ORP Děčín.

Projekt byl rozdělen na:

  • zřízení technologického centra obce
  • pořízení elektronické spisové služby v obvodu ORP Děčín

Realizace projektu probíhala v období od 1. 3. 2010 do 29. 2. 2012. Řízení a administraci projektu zajišťoval zvolený projektový tým o 5 zaměstnancích magistrátu Děčín.

Projekt byl rozdělen do jedné etapy

Na počátku etapy probíhala výběrová řízení, při kterých byli vybráni vítězní dodavatelé. Proběhlo výběrové řízení na:

-       dodávku technologického centra

-       implementaci spisové služby

  • upgrade stávající spisové služby Statutárního města Děčín s implementace hostované elektronické spisové služby pro příspěvkové organizace Statutárního města Děčín, obce základního typu a jejich zřizované organizace. Celkové počty: 1 obec s rozšířenou působností, 18 zřizovaných organizací ORP a 28 obcí I. stupně základního typu
  • Pořízení elektronické spisové služby pro obec s pověřeným obecním úřadem a její zřizované organizace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Děčín včetně implementace s plnou kompatibilitou s informačním systémem GINIS a s ISDS. Počet: 1 obec II. stupně s matrikou a stavebním úřadem
  • Pořízení elektronické spisové služby pro obec základního typu a její zřizované organizace ve správním obvodu ORP Děčín včetně implementace s plnou kompatibilitou se stávajícím serverovým prostředím obce. Součástí pořízení je i zdrojový kód aplikace. Počet obcí: 2 obce I. stupně základního typu

Dodavatelé naplnili předmět veřejných zakázek dle uzavřených smluv.

Celkové výdaje projektu jsou ve výši 4 200 570,- Kč. V průběhu celé etapy bylo vytvořené technologické centrum. Konkrétně se jednalo o pořízení a instalaci HW komponent v souladu s technickým zadáním veřejné zakázky. Během února 2012 byl ukončen testovací provoz technologického centra. Výstupem je infrastruktura, jež je schopna zprostředkovat přístup k datovým zdrojům s potenciálem dalšího rozvoje (negarantované uložiště dat).

Dále byla instalována elektronická spisová služba, upgrade pro magistrát Děčín a hostovaná služba pro příspěvkové organizace města Děčína a obce spadající pod ORP Děčín. Bylo provedeno zaškolení uživatelů a uvedení služby do zkušebního provozu a následně do ostrého provozu. Zřízená elektronická spisová služba splňuje požadavky zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. Dílo bylo realizováno v souladu s uzavřenými smluvními vztahy.

Od 1.3.2012 běží provozní fáze projektu.