Prohledat eGON portál

logo_iop

Vnitřní integrace úřadu

Realizace projektu byla ukončena

Realizace projektu Vnitřní integrace úřadu byla k 29.2.2012 ukončena dle plánovaného harmonogramu.

Projekt vycházel z potřeby rozvíjet a zkvalitňovat poskytování veřejných služeb územní samosprávou a to zejména prostřednictvím zavádění ICT v územní veřejné správě a zavádění služeb eGovernmentu.

Obsahem projektu byla úprava informačního a procesního systému územně samosprávného celku tak, aby fungoval efektivně a byl tzv. „eGON ready. Projekt má umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu.

Projekt byl rozdělen na:

  • Vytvoření portálu úředníka
  • Zavedení inteligentních formulářů včetně workflow procesů

Projekt byl realizován v období od 1. 4. 2010 do 29. 2. 2012. Řízení a administraci projektu zajišťoval zvolený projektový tým o 5 zaměstnancích magistrátu Děčín.

Realizace projektu byla rozdělena do jedné etapy

Na počátku etapy proběhlo výběrové řízení na:

  • Provedení vnitřní integrace úřadu

Jednalo se o zakázku malého rozsahu. Dodavatel musel splnit technické požadavky uvedené v zadávací dokumentaci a ve studii proveditelnosti.

Celkové výdaje projektu jsou ve výši 1 486 164,- Kč. V průběhu celé etapy byla dodána a provedena implementace portálu úředníka včetně integrace a formulářové řešení v integraci na stávající informační systém. Do poloviny února 2012 probíhal zkušební provoz formulářového řešení a portálu úředníka. Od 1.3.2012 běží vnitřní integrace již v ostrém provozu.

Dílo bylo realizováno v souladu s uzavřeným smluvním vztahem.

Od 1.3.2012 běží provozní fáze projektu.

   

Studie proveditelnosti Vnitřní integrace úřadu

novinkyStudie proveditelnosti Vnitřní integrace úřadu

Nedílnou součástí žádosti o poskytnutí finanční dotace byla zpracována Studie proveditelnosti v rámci projektu Technologické centrum ORP Děčín - Vnitřní integrace úřadu. Obsahem dokumentu jsou podrobné informace potřebné pro úspěšnou realizaci projektu Vnitřní integrace úřadu

S touto dokumentací se můžete seznámit zde.

   

Aktuální fáze projektu

ÚNOR 2012

Na poradě vedoucích byli zaměstnanci seznámeni s Portálem úředníka a inteligentními formuláři. Od 1.2.2012 byl spuštěn Portál úředníka do zkušebního provozu. Dne 28.2.2012 předala firma Datron a.s. kompletní zakázku vnitřní integrace úřadu tzn. plně funkční Portál úředníka a inteligentní formuláře. Od tohoto data běží oba systémy v ostrém provozu.

DUBEN 2011 - ÚNOR  2012

Probíhá plnění zakázky. Zástupci firmy Datron a.s. a magistrátu realizují pracovní jednání dle potřeby. Zástupci mezi sebou řeší a integrují jednotlivé komponenty pro bezproblémové fungování Portálu úředníka a inteligentních formulářů. Odlaďují se nedostatky. Ze všech jednáních jsou pořízeny zápisy.

DUBEN 2011

Od 1.4.2011 probíhá plnění zakázky firmou Datron a.s.

BŘEZEN - DUBEN 2011

S vítěznou firmou Datron, a.s. byla sepsaná a podepsná smlouva o provedení vnitřní integrace úřadu.

BŘEZEN 2011

21. 3. 2011 bylo ministerstvem vnitra schváleno Rozhodnutí o poskytnutí dotace Vnitřní integrace úřadu.

ÚNOR 2011

Do výběrového řízení zaslala nabídku pouze jedna firma, která splnila daná kritéria a byla vybrána jako vítězná.

Dne 4.2.2011 bylo ukončeno podání nabídek k výběrovému řízení na provedení Vnitřní integrace úřadu.

LEDEN 2011

Z MVČR jsme obdrželi Oznámení o schválení žádosti o podporu z IOP. V této chvíli Odbor strukturálních fondů vydává registrační list akce na jehož základě bude sepsáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace - právní akt.

PROSINEC 2010

Projektová žádost splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí. V této chvíli čekáme na doručení Právního aktu - Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

ÚNOR - BŘEZEN 2010

Zpracování projektového záměru, Studie proveditelnosti a sepsání žádosti o poskytnutí dotace. Finalizace a odevzdání žádosti s povinnými přílohami na pobočku Centra pro regionální rozvoj Chomutov.

LEDEN - BŘEZEN 2010

Zpracování a vyhlášení výzvy k podání nabídek na zpracování Studie proveditelnosti v rámci projektu Vnitřní integrace úřadu. Výběrové řízení na zpracovatele Studie proveditelnosti.

   

Představení projektu

Popis projektu

Konstrukce celého eGovernmentu je založena zejména na existenci základních registrů veřejné správy, na dalším rozvoji funkcionalit CzechPOINT, řešených v rámci centrálních projektů a souběžně na posílení technologické i funkční infrastruktury v území. Cílem tohoto snažení je zvýšení transparentnosti veřejné správy, zvýšení její efektivnosti a snížení administrativní zátěže pro občany i instituce. Integrace chodu úřadu představuje „vyladění“ základních komponent systému.  Předkládaný typizovaný projekt Integrace vnitřního systému úřadu řeší problematiku „kultivace“ vnitřních systémů chodu úřadu, zejména SW komponent pro zpracování jednotlivých agend, vazby na ekonomiku a správu aktiv obecně, které budou po zavedení eGovernment ve velkém tlaku na kvalitu a zajištění vazeb vůči Základním registrům, zejména Registru práv a povinností. Projekt bude rovněž podporovat práci úředníků a zaměstnanců úřadů sjednocením jejich pracovního počítačového prostředí a také postupnou standardizací procesů vykonávaných jednotlivými orgány veřejné moci.

 

Cíl projektu

Cílem projektu je umožnit efektivní pořizování vstupních dat, zvýšit transparentnost výkonu veřejné správy vůči veřejnosti a v důsledku zkvalitnit a zefektivnit vlastní činnost úřadu. Výstupem projektu Vnitřní integrace úřadu je vytvoření portálu úředníka a zavedení inteligentních formulářů včetně workflow procesů.

 

Rozpočet projektu

1 509 000 Kč včetně DPH

 

Realizace projektu

1. 4. 2010 - 29. 2. 2012