Prohledat eGON portál

VZDĚLÁVÁNÍ

Shrnutí projektu Vzdělávání v eGON Centru Děčín

Statutární město Děčín k 30.6.2012 úspěšně ukončilo projekt Vzdělávání v eGON Centru Děčín, financovaný z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Realizace projektu začala 1.7.2009 a probíhala po dobu 36 měsíců. Během tohoto období měli úředníci a zaměstnanci magistrátu, ale i zaměstnanci příspěvkových organizací, úředníci obecních úřadů a zaměstnanci obcí ve správním obvodu ORP Děčín možnost se vzdělávat prostřednictvím vzdělávacího systému LMS ELEV (Institut pro veřejnou správu Praha).

Realizaci vzdělávacích kurzů zajišťovali vlastní školitelé. Školení probíhalo bezplatně. Manažer vzdělávání ve spolupráci s lektory vypisoval nové prezenční a distanční kurzy, na které se následně mohli přihlašovat výše zmínění zaměstnanci a úředníci.  O nových kurzech byli zájemci informováni na vytvořeném webovém portálu egon.mmdecin.cz, dále prostřednictvím emailů nebo elektronických newsletterů. Studující si mohli vybrat mezi distanční a prezenční formou výuky. Distanční neboli e-learningové studium mohli studující absolvovat kdykoli, dle své pracovní vytíženosti. Během e-learningového vzdělávání byli studujícím k dispozici tutoři, připravení zodpovědět jakýkoli dotaz týkající se kurzu. Prezenční školení probíhalo v učebně vybavené didaktickou technikou pořízenou v rámci projektu. V učebně umístěné na magistrátu v budově na Mírovém náměstí bylo k dispozici 12 počítačů. Vypsané prezenční kurzy vycházely z aktuální problematiky eGovernmentu.

Během realizace projektu byly uskutečněny tyto prezenční kurzy:

  • Informační systém datových schránek
  • Autorizovaná konverze dokumentů
  • Úvod do elektronických spisových služeb
  • Základní registry ve veřejné správě
  • MS Word a MS Excel

Obsah samotných kurzů navazoval na legislativní změnu zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Novelizace si žádala vyškolení zaměstnanců veřejné správy na nové funkcionality a zlepšení jejich počítačových dovedností.

V průběhu tří let eGON Centrum podpořilo celkem 461 osob a vydalo 1636 osvědčení o úspěšném absolvování kurzu.  Celkové náklady na projekt činily 1,89 mil. Kč, ve kterých jsou zahrnuty mzdové náklady na lektory a další členy projektového týmu, didaktické vybavení učebny a provozní náklady učebny, zajištění povinné publicity projektu a povinný audit.

Bezplatné školení úředníků a zaměstnanců magistrátu v místě pracoviště přispělo k úspoře času a umožnilo rozvoj zaměstnanců (zvýšení odbornosti) bez dalších nákladů spojených s cestovným.